Ποιος είναι ο ρόλος της Δημόσιας Υγείας στην αντιμετώπιση της Ισότητας της Υγείας στη Γονιδιωματική και την Ιατρική Ακριβείας;  |  Blogs

Ποιος είναι ο ρόλος της Δημόσιας Υγείας στην αντιμετώπιση της Ισότητας της Υγείας στη Γονιδιωματική και την Ιατρική Ακριβείας; | Blogs

Mai 16, 2022 0 Von admin

ένα ζευγάρι που μιλάει με έναν επαγγελματία με διπλή έλικαΑκολουθούν αποσπάσματα από τα πρόσφατα μας χαρτί στη Γενετική στην Ιατρική.

Αν και πρόσφατα άρθρα έχουν συμπεριλάβει έντονες εκκλήσεις για μια ατζέντα για την ισότητα στην υγεία στη γονιδιωματική και την ιατρική ακριβείας, αυτές οι προσκλήσεις συνήθως επικεντρώνονται στην υποεκπροσώπηση των μειονοτήτων και των εθνοτικών πληθυσμών στην έρευνα. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί ότι οι γονιδιωματικές ανακαλύψεις μπορούν να οδηγήσουν σε βελτιωμένα αποτελέσματα για την υγεία του πληθυσμού, μια ατζέντα δικαιοσύνης πρέπει να υπερβαίνει την έρευνα. Δημοσιευμένες μελέτες έχουν δείξει σταθερά χαμηλότερα ποσοστά εφαρμογής για επιλεγμένες γενετικές ασθένειες με επίπεδο 1 αιτήσεις μεταξύ φυλετικών και εθνοτικών μειονοτήτων, αγροτικών κοινοτήτων, ανασφάλιστων ή υποασφαλισμένων ατόμων και ατόμων με χαμηλότερη εκπαίδευση και εισόδημα. Τα ζητήματα ισότητας στον τομέα της υγείας ισχύουν για χιλιάδες γενετικές διαταραχές και για την ιατρική ακριβείας γενικότερα.

Το έγγραφο υποστηρίζει σθεναρά μια ατζέντα για τη δημόσια υγεία για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην εφαρμογή της γονιδιωματικής και της ιατρικής ακριβείας. Συγκεκριμένες δράσεις δημόσιας υγείας μπορούν να επικεντρωθούν στην εκτίμηση των ειδικών πληθυσμιακών αναγκών και αποτελεσμάτων, στην ανάπτυξη πολιτικών και στοιχείων και στη διασφάλιση της παροχής αποτελεσματικών και ηθικών παρεμβάσεων (βλ. Πίνακας παρακάτω).

Δημόσια υγεία είναι αυτό που κάνουμε μαζί ως κοινωνία για να εξασφαλίσουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες όλοι μπορούν να είναι υγιείς. Πολλοί τομείς διαδραματίζουν σημαντικούς ρόλους, αλλά η κρατική δημόσια υγεία είναι ένα ουσιαστικό συστατικό». Υπάρχουν 3 γενικά θέματα για τη δράση της κυβέρνησης για τη δημόσια υγεία στη διασταύρωση της γονιδιωματικής και της ισότητας στην υγεία, με βάση τις βασικές λειτουργίες της δημόσιας υγείας – αξιολόγηση, ανάπτυξη πολιτικής και διασφάλιση. Η δημόσια υγεία αποτελεί σημαντικό μέρος της λύσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ισότητας στη γονιδιωματική, όπως και σε άλλους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης. Η τρέχουσα πρακτική δημόσιας υγείας δεν ενσωματώνει βέλτιστα τη γονιδιωματική στις βασικές λειτουργίες της αξιολόγησης, της ανάπτυξης πολιτικής και της διασφάλισης.

Στο χαρτί, συνοψίζουμε το όραμα και τις ευκαιρίες μας για συγκεκριμένες δράσεις δημόσιας υγείας που μπορούν να διεξαχθούν από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και τους πολλούς εταίρους του για να συμβάλουν στη μείωση των διαφορών στην εφαρμογή της γονιδιωματικής και της ιατρικής ακριβείας. Αυτό το πλαίσιο θέτει τις βάσεις για τα επόμενα βήματα, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού συγκεκριμένων στόχων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή συγκεκριμένων παρεμβάσεων με βάση την κοινότητα.

Ανάγνωση περισσότερο σχετικά με το ρόλο της δημόσιας υγείας στην εφαρμογή της γονιδιωματικής και της ιατρικής ακριβείας. Υποβάλετε τα σχόλιά σας εδώ.

Τραπέζι. Βασικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας, όραμα και επιλεγμένες ευκαιρίες για να συμβάλουν στην κάλυψη του χάσματος ισότητας στον τομέα της υγείας στη γονιδιωματική και την ιατρική ακριβείας

Συνέχεια Βασικών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας Ευκαιρίες για εφαρμογή αναδυόμενων γονιδιωματικών εφαρμογών με χρήση φακού Health Equity
Αξιολόγηση της υγείας του πληθυσμού Όραμα: Προς μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση των ανισοτήτων στη διάγνωση, την πρόληψη, τη θεραπεία και τα αποτελέσματα σε αναδυόμενες γονιδιωματικές εφαρμογές σε διαφορετικές κοινότητες
Επίβλεψη δημόσιας υγείας Ενσωματώστε τη γονιδιωματική και την ιατρική ακριβείας στον εκσυγχρονισμό των δεδομένων δημόσιας υγείας
Εφαρμοσμένη και εφαρμοστική έρευνα Αναπτύξτε και εφαρμόστε μια ισχυρή επιστημονική ατζέντα εφαρμογής για τη γονιδιωματική και την ιατρική ακριβείας σε υποεξυπηρετούμενες κοινότητες
Κατευθυντήριες γραμμές και πολιτικές Όραμα: Προς αποτελεσματική δέσμευση διαφορετικών κοινοτήτων για την προώθηση της αξιολόγησης αναγκών, της σύνθεσης αποδεικτικών στοιχείων, των πολιτικών και των κατευθυντήριων γραμμών
Σύνθεση αποδεικτικών στοιχείων Αναπτύξτε μια διαδικασία για συνεχή σύνθεση αποδεικτικών στοιχείων και ιεράρχηση προτεραιοτήτων για την εφαρμογή γονιδιωματικών εφαρμογών επιπέδου 1 σε διαφορετικές κοινότητες
Εθνικές και κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές Αναπτύξτε μοντέλα βάσει στοιχείων για κάλυψη και αποζημίωση, ανταλλαγή δεδομένων και συστήματα υγείας μάθησης για διαφορετικές κοινότητες
Διασφάλιση και ανάπτυξη ικανοτήτων Όραμα: Προς επίτευξη μαθησιακών συστημάτων υγείας για την εφαρμογή αναδυόμενων γονιδιωματικών εφαρμογών σε διαφορετικές κοινότητες
Πρότυπα κοινοτικά προγράμματα Ανάπτυξη και εφαρμογή υποδειγματικών πιλοτικών έργων που διευκολύνουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την πρόσβαση σε γονιδιωματικές εφαρμογές που βασίζονται σε στοιχεία σε διαφορετικές κοινότητες
Εργαλεία και πόροι Αναπτύξτε και επικυρώστε ειδικά εργαλεία και πόρους για τον ασθενή και την κοινότητα για εφαρμογή
Ανάπτυξη εργατικού δυναμικού Ενσωματώστε τη γονιδιωματική στην ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού της κλινικής και της δημόσιας υγείας και επικεντρωθείτε στην ποικιλομορφία και την ένταξη στην πρόσληψη και διατήρηση επαγγελματιών επόμενης γενιάς

Η κύρια εστίαση μιας ατζέντας γονιδιωματικής δημόσιας υγείας είναι σε άτομα και κοινότητες που επηρεάζονται αρνητικά από κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των φυλετικών και εθνοτικών μειονοτήτων, των ατόμων που ζουν σε αγροτικές κοινότητες, των ανασφάλιστων ή υποασφαλισμένων ατόμων και εκείνων με χαμηλότερη εκπαίδευση και εισόδημα.